Idrija, 29. 2. 2016                 

      

AKTUALNA OBVESTILA

V Uradnem listu RS št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016 so bili objavljeni naslednji javni razpisi in obvestila:

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo in dopolnitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanje stroškov pridelave
  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Upravičenci do sred

stev iz tega razpisa so:

-          lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo,

-          lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo,

-          agrarna skupnost, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini agrarnih skupnosti.

Vložitev vloge je možna od 21. 3. do 22. 4. 2016.

 

  1. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije.

Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice in javni skladi.

Druge javne objave iz Uradnega lista RS št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Vlada je sprejela:

i.      Uredba o iz

vedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016

ii.      Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2016

Druge javne objave iz Uradnega lista RS št. 16/2016 z dne 26. 2. 2016:

  1. a.       Vlada je sprejela:
    1. Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.