Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni v letih 2016 in 2017. Namen sofinanciranja programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji je sodelovanje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s sorodnimi organizacijami, spodbujanje razvoja filmske in avdiovizualne kulture, pri čemer tudi spodbujanje programov interesnih organizacij ter skrb za afirmacijo stroke.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke po tem razpisu, je 30.000,00 EUR.

Najvišji možni znesek za posamezni program organizirane filmske stroke, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 10.000,00 EUR. Agencija sofinancira največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov.

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok prijave:25.05.2016

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Spletna stran razpisa.