AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembe 1. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016. 
  2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide, z izvajanjem katerega se izenačuje možnosti uporabnikov in omogoča njihovo samostojno oziroma samostojnejše življenje.

Cilj razpisa je pomoč uporabnikom pri zagotavljanju njihove večje vključenosti na vseh področjih življenja s programi, ki jih izvajajo osebni asistenti, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov.

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki je invalidska ali humanitarna organizacija ali društvo, ki je na dan objave tega javnega razpisa izvajal dejavnost osebne asistence, ali navedeni vlagatelj, ki ima opredeljen program osebne asistence ali izvaja program za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov. 

  1. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016 in 2017.

Predmet javnega razpisa je financiranje načrta, izvedbe in evalvacije programa za spodbujanje družinske pismenosti v predšolskem obdobju.

Prijavitelj na razpis mora biti pravna oseba, ki je ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt, in izpolnjuje ostale pogoje iz razpisa. 

  1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja me Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2017-2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2017-2018.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo ostale pogoje iz razpisa. 

  1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS, in izpolnjujejo ostale pogoje iz razpisa. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.