Predmet javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016" v letu 2016 je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Predmet javnega razpisa CRP 2016 je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2016« udeležencev: DZ RS, USZS, MZ, URSK, MF, SVRK, MK, MOP, MIZŠ, MGRT in agencije, in sicer:

Težišče 1: Razvoj demokracije v Sloveniji,
Težišče 2: Ohranjanje etnične identitete pri Slovencih zunaj Republike Slovenije,
Težišče 3: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni,
Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam,
Težišče 5: Fiskalna in ekonomska politika,
Težišče 6: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,
Težišče 7: Kulturna raznolikost in socialna kohezivnost,
Težišče 8: Okolje in prostor,
Težišče 9: Šolski prostor,
Težišče 10: Bralna pismenost kot dejavnik kognitivnega razvoja otrok, 
Težišče 11: Učinkovito upravljanje raziskovalnega in inovacijskega sistema.

Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 1.688.000,00 EUR. Okvirna višina sredstev po udeležencih za celotno obdobje trajanja projektov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - 894.000,00 EUR; Državni zbor Republike Slovenije - 10.000,00 EUR; Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu - 17.500,00 EUR; Ministrstvo za zdravje - 176.250,00 EUR; Urad Republike Slovenije za kemikalije - 174.000,00 EUR; Ministrstvo za finance - 60.000,00 EUR; Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - 45.000,00 EUR; Ministrstvo za kulturo - 20.000,00 EUR; Ministrstvo za okolje in prostor - 188.750,00 EUR; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - 67.500,00 EUR; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - 35.000,00 EUR.

Upravičeni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A) in s predpisi agencije.

Rok prijave: 13.06.2016

Spletna stran razpisa