Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Bio Hotels, Znaka za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in TourCert.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 30. 5. 2016, drugo pa 8. 9. 2016.

Upravičenci:

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma oziroma so registrirani za opravljanje turistične dejavnosti in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvajanja in implementacije okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo in implementacijo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka. Prijavitelj lahko kandidira za več znakov hkrati, kolikor je zadevne znake pridobil.

Rok prijave: 08.09.2016

Spletna stran razpisa

Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 28.000,00 EUR. Sredstva bodo na razpolago v letu 2016.