AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016 (Ob-1625/16), v katerega se vključijo naslednje spremembe:

– druga alineja 7. točke – Posojilni pogoji, podpoglavja 4.3, 4. poglavja javnega razpisa se spremeni in se na novo glasi:

» Upravičenec praviloma vrača posojilo sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev z prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. Kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti posojilo najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.« 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

- lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;

-   lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;

- agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih, če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.   

  1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Bio Hotels, Znaka za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Gren Key, Travellife in TourCert.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma oziroma so registrirani za opravljanje turistične dejavnosti in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvajanja in implementacije okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo in implementacijo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka.  Prijavitelj lahko kandidira za več znakov hkrati, kolikor je zadevne znake pridobil. 

  1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi  je objavilo javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016.

Predmet javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, št. 22/06 –UPB1, 61/06 –Zdru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A) in s predpisi agencije. 

  1. Turistična zveza Slovenije (TZS) je objavila javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2016

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2016.

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 29. 4. 2014 in ima vse finančne obveznosti po TZS.  

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.