Opis

Žledolom je v začetku leta 2014 močno poškodoval slovenske gozdove, zato so potrebne naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so nujne za izvedbo sanacije poškodovanega gozda.

Količina in dinamika gradnje gozdnih prometnic je vezana na cilje sanacije poškodovanih gozdov, ukrepe naravne in umetne obnove ter potreb varstva gozdov, predvsem zaradi preprečevanja sekundarnih škod, ki jih pričakujemo v naslednjih letih. Ocenjeno je, da bo za potrebe obnove gozdov zaradi sanacije po žledolomu potrebno zgraditi okoli 600 km gozdnih vlak, nekaj nad 720 km pa bo potrebno izdelati pripravljenih in rekonstruiranih vlak.

V operaciji so vključene zgolj gozdne vlake, ki so izključno namenjene sanaciji gozdov. V okviru te operacije gre za najnujnejšo dopolnitev obstoječega sistema gozdnih vlak. Te vlake so nujno potrebne za izvedbo najnujnejših sanacijskih ukrepov zaradi možnosti poseka in spravila poškodovanega lesa ter predvsem preprečevanje nadaljnje škode, zaradi nevarnosti širjenja škodljivcev in bolezni iz poškodovanega drevja na ostale gozdne sestoje. Ureditev vlak je nujna, če želimo preprečiti še nadaljnjo škodo na neprizadetih gozdnih sestojih.  

Te vlake so opredeljene v načrtu sanacije gozdov, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije na podlagi Zakona o gozdovih (UL RS, št. 30/93 z vsemi spremembami) in Pravilnika o varstvu gozdov (UL RS, št. 114/09 z vsemi spremembami).

Cilj: ureditev gozdnih vlak, nujno potrebnih za sanacijo gozdov.

 Upravičenci

Upravičenci do podpore so zasebni in javni lastniki ali solastniki gozdov (tudi agrarne skupnosti).

Upravičenci so tudi druge fizične in pravne osebe, ki so pooblaščeni za izvedbo naložbe.

 Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

1. stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in pripadajoče opreme;

2. prispevek v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU kot lastno delo upravičenca, ki ga neodvisno oceni Zavod za gozdove Slovenije;

3. splošni stroški v zvezi z izdatki iz prejšnjih točk tega odstavka, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije ter plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje

Upravičenost stroškov je podrobno opredeljena v določbah 45. člena Uredbe 1305/2013/EU in 69. člena Uredbe 1303/2013/EU.

Kadar gre za prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • javna podpora plačana operaciji, ki vključuje prispevke v naravi, ne presega skupnih upravičenih stroškov brez prispevkov v naravi ob zaključku operacije,
 • vrednost, pripisana prispevkom v naravi, ne presega splošno priznanih vrednosti le teh na zadevnem trgu,
 • vrednost prispevka in njegovo izročitev je mogoče neodvisno oceniti in preveriti,
 • vrednost neplačanega dela se opredeli ob upoštevanju preverjenega porabljenega časa ter stopnje nadomestila za enakovredno delo.

Stroški so upravičeni od datuma nastanka naravne nesreče in sicer od 30. januarja 2014 naprej.

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • obresti na dolgove,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,
 • stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
 • nakup zemljišč in
 • nakup rabljene opreme.

Pri izvedbi te operacije se bodo upoštevale določene specifične zahteve iz vidika upravičenosti stroškov v skladu z nacionalnimi predpisi.

 Pogoji za upravičenost

 • Gozdne vlake se izvedejo v skladu z načrtom sanacije gozdov na območju, ki je opredeljen v omenjenem načrtu.
 • Gozdne vlake so opredeljene v gozdnogojitvenem načrtu, ki je ažuriran na podlagi načrta sanacije.
 • Pridobljena morajo biti upravna soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo gozdnih prometnic v izrednih razmerah.
 • Priložena mora biti odločba Zavoda za gozdove Slovenije za dela odprave škode ali obnove gozda, ki je bila upravičencem izdana, na podlagi Zakona o gozdovih (UL RS, št. 30/93 z vsemi spremembami) in Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 z vsemi spremembami).
 • Izdelana mora biti dokumentacija za gradnjo, rekonstrukcijo ter pripravo gozdne vlake skladno z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 z vsemi spremembami) in Pravilnikom o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09 z vsemi spremembami).

 Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 Višina podpore

Stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore je 500 EUR.

Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela so opredeljene v skladu z nacionalnim predpisom.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Podrobneje o razpisu v prezentaciji