AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih.

Jedro razpisa predstavlja vključevanje in zaposlovanje ciljnih skupin, tako znotraj kot tudi izven mladinskega sektorja. Za dosego tega se bodo z javnim razpisom spodbujale inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Na razpis se lahko prijavi organizacija v mladinskem sektorju, mladinski svet, javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju. 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«.

Namen javnega razpisa je dvigniti nivo usposobljenosti zaposlenih za doseganje večje zaposljivosti in mobilnosti na trgu dela ter povečanje strokovnega razvoja delavcev na področju športa in s športom povezanih dejavnosti.

Na razpis se lahko prijavijo javni in zasebni zavodi, društva in njihova združenja, univerze in samostojni visokošolski zavodi, ustanove, registrirane po Zakonu o ustanovah. 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016.

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave in sicer za:

 • tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter objektov, namenjenih reji domačih živali,

 • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

 • ureditev greznic in čistilnih naprav,

 • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme.

  Vlagatelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

  Razpis je odprt od 4. 7. do vključno 7. 9. 2016. 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016.

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih in sicer za:

 • tehnološke posodobitve hlevov, namenjenih reji domačih živali,

 • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

 • ureditev greznic in čistilnih naprav,

 • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme.

  Vlagatelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima sedež podjetja ali lokacijo kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja na vodovarstvenih območjih, ki so bila določena s predpisi Vlade Republike Slovenije.

  Razpis je odprt od 4. 7. do vključno 7. 9. 2016. 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 30.000 EUR. Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov. Sredstva, dodeljena v okviru razpisa, predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma. 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2016.

Predmet razpisa je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev. 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica je objavil javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 – B/BL.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena:

 • spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega,

 • spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij.

   

  Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.