AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016.

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe, in sicer za:

 • nakup in postavitev mrež proti toči,

 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,

 • ureditev trajnih nasadov,

 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba,

 • naložbe v učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva.

  Na razpis se lahko prijavi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

  Oddaja vloge je možna od 18. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016. 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017.

Predmet javnega razpisa je izbor operacij, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje investicijskih projektov dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni. Vrednost operacije mora znašati najmanj 300.000,00 EUR vključno z DDV. Sofinancira se lahko največ 90% upravičenih stroškov operacije, preostanek zagotovi občina iz lastnih sredstev.

Na razpis se lahko prijavijo občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

Rok za oddajo vloge je 25. 7. 2016. 

 1. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2016 EU, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva. 

 1. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017.

Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinanciranji iz proračuna Ministrstva za zdravje.

Rok za oddajo vlog je 30. 6. 2016. 

 1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis za »Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesnopredelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 (JR-2/2016-446).

Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 18 podjetij.

Do sredstev so upravičene pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z omenjeno gospodarsko dejavnostjo in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.  

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.