Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bo zviševal usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:

  • a) vodenje projekta;
  • b) priprava načrta usposabljanj in uvajanja poslovnih izboljšav (programa dela), v katerem bodo definirani ključni cilji na ravni posameznega podjetja, po delovnih mestih ter poslovnih procesih v podjetjih partnerstva;
  • c) priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih na podlagi načrta usposabljanja;
  • d) uvajanje poslovnih izboljšav v poslovanju v skladu s cilji projekta ter podjetij;
  • e) aktivno sodelovanje partnerjev na področju vodenja zaposlenih, razvoja kadrov, uvajanja dizajn managementa ter drugih ustreznih vsebin.

Vlogo lahko odda panožno podjetje ali predstavniško telo lesarske industrije, ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Razpoložljiv znesek sredstev je do 560.000 EUR, s predvideno porabo do 285.000 EUR v letu 2016 in do 275.000 v letu 2017.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo vlog je do vključno 25. 7. 2016.

Razpisna dokumentacija i dodatne informacije: Celotno razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/, na e-naslovu: kocles@sklad-kadri.si ali preko telefona: (01) 434-10-81, v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.