Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji - pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije - nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Kot prvi kapitalski vstop tujega investitorja se šteje prva ustanovitev gospodarske družbe v Republiki Sloveniji oziroma prvič vložen lastniški kapital v gospodarsko družbo, registrirano v Republiki Sloveniji, z namenom trajne lastniške udeležbe v podjetju, sodelovanja v upravljanju/vodenju podjetja ter nadzora podjetja, največ 18 mesecev (548 dni) pred datumom oddaje vloge oz. prijave v tem obdobju pa podjetje še ni začelo z začetno investicijo. Čisti prihodki od prodaje novoustanovljene gospodarske družbe v Republiki Sloveniji v tem obdobju tudi niso presegali 50.000,00 EUR.

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja ali investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vstopu v obstoječe podjetje, če ta investicija prinaša diverzifikacijo produktov obstoječega podjetja z novimi dodatnimi produkti oziroma prinaša bistvene spremembe proizvodnega procesa v prevzetem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni dejavnosti, storitveni dejavnosti, katere storitve se mednarodno tržijo, ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Na območju »c« karte regionalne pomoči (t.j. Zahodna Slovenija), kot je navedeno v Prilogi VI, se velikim podjetjem spodbude lahko dodelijo le za začetne investicije v korist nove gospodarske dejavnosti, kar pomeni, da dejavnost ne sme biti enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je podjetje že opravljalo.

Več o tem

Namen razpisa:Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k prvim kapitalskim vstopom na območje Republike Slovenije, katerih investicijski projekti bodo:

  • zagotavljali nova delovna mesta oz. zaposlitve (v nadaljevanju: zaposlitve), in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo;
  • prispevali k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;
  • prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
  • prispevali k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Cilji razpisa:

  • podpreti najmanj 7 prvih kapitalskih vstopov tujih investitorjev v Republiko Slovenijo in
  • odpreti najmanj 310 novih delovnih mest.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude.

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev je do 4.640.000 EUR v letu 2017.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Javni razpis je odprt do 27. 03. 2017 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: fdi@spiritslovenia.si (s pripisom: javni razpis - spodbujanje TNI 2016 in 2017 - prvi kapitalski vstopi), in sicer najkasneje osem (8) dni pred rokom, določenim za prispetje prijav. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje šest (6) dni pred rokom, določenim za prispetje prijav, objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije so na voljo po telefonu na številki +386 1 5309 806 pri kontaktni osebi dr. Zoranu Stamatovskemu. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po e-pošti: fdi@spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, Ljubljana vsak delovni dan med 9.00 in 10.00 uro ali na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si in www.investslovenia.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja, na e-naslov: fdi@spiritslovenia.si. Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred določenim rokom za prispetje prijav.

Pravno zavezujoča je različica javnega razpisa in razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija in pisanja v zvezi z razpisom poteka v slovenskem jeziku.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.