Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
  • ocene ustreznosti izdelkov prijavitelja za potrebe tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev izdelkov prijavitelja potrebam tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Tuj trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država (seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na naslovu: www.intracen.org/exporters/statistics-export-country-product/) in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države. Republika Slovenija v skladu s tem razpisom ni tuj trg.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. Pri izbiri izvajalca mora upoštevati temeljna načela javnega naročanja (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernost), kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Upoštevanje načel javnega naročanja se preverja na osnovi obrazložitve postopka izbora zunanjega izvajalca, ki ga predloži prijavitelj.

Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške.

Cilj javnega razpisa: Cilj razpisa je podpreti do 111 podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na tujih trgih in jim s tem:

  • znižati tveganje vstopa na izbran nov tuj trg oziroma
  • znižati tveganje vstopa na obstoječi tuj trg z novim proizvodom.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • strošek/izdatek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih za sodelovanje najdete v javnem razpisu.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 500.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Roki za oddajo vlog so:

  • za prvo odpiranje 18.8.2016 do 13.00 ure
  • za drugo odpiranje 27.1.2017 do 13.00 ure
  • za tretje odpiranje 2.6.2017 do 13.00 ure

Tretje odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru drugega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 - vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje deset (10) delovnih dni pred iztekom zadnjega roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavila odgovore na vprašanja najkasneje v roku desetih (7) delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/ ali na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: raziskave@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017«. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.