AKTUALNA OBVESTILA IZ ZADNJIH DVEH ŠTEVILK URADNEGA LISTA 

 • V Uradnem listu RS št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA.  
 2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembe in dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017. 
 3. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016 in 2017.

Predmet javnega razpisa je financiranje načrta, izvedbe in evalvacije programa za spodbujanje družinske pismenosti v predšolskem obdobju. 

 1. SPIRIT Slovenija, javna agencija, je objavila javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016.

Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem. 

Druge javne objave iz Uradnega lista RS št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016:

  1. Ministrstva so sprejela:
   1. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom 

 • V Uradnem listu RS št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo sklep o razveljavitvi 3. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016.  
 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo popravek javnega razpisa iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016. 
 3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije – demonstracijski projekti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje najmanj treh učnih izdelovalnih laboratorijev kot predstavitvenih projektov, ki bodo prispevali k energetsko učinkovitim rešitvam in rešitvam učinkovite rabe virov v MSP, ki so posledica izvajanja inovativnega načina usposabljanja in prenosa znanja s področja tehničnega in digitalnega izdelovanja ter omogočanje podjetjem in skupnosti dostop do teh znanj, prostorov in orodij, s hkratno krepitvijo skupnostnega načina delovanja za notranjo rast učnih izdelovalnih laboratorijev in možnostjo vključevanja v globalne mreže izdelovalnih laboratorijev.

Upravičenci za prijavo na razpis so javni zavodi, ustanovljeni kot šolski centri. 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2017-2019. 
 2. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2016-2018. 
 3. Javna agencija za knjigo RS je objavila javni razpis za izbor in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih delovnih in rezidenčnih štipendij ter mobilnosti avtorjev za leto 2016. 
 4. Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa.

Predmet razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu, pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2016.

Upravičeni stroški so:

    • stroški opreme,

    • stroški storitev zunanjih izvajalcev,

    • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje na projektu,

    • posredni operativni stroški v obliki pavšala.

      

     Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.