AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila preklic Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017. 
 2. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis Spodbude za MSP v lesarstvu.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv. Razpis je namenjen:

-spodbujanju proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo,

-ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,

-spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev, na področju predelave ali obdelave lesa.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Delež sofinanciranja projekta znaša do največ 70% upravičenih stroškov za projekte upravičencev v Zahodni kohezijski regiji.

Rok za predložitev vlog je 29. 8. 2016. 

 

Druge javne objave iz uradnega lista:

  1. Državni zbor RS je sprejel:
   1. Zakon o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih

   2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu

  1. Ministrstva so sprejela:
   1. Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije

     

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.