Predmet razpisa:  spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa.

 

Cilji razpisa:
- ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
- spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov, itd,..).

 

Višina razpisanih sredstev: 5.880.000 EUR, od tega 3.500.000 EUR v letu 2016 in 2.380.000 EUR v letu 2017, upoštevati je potrebno tudi razdelitev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo.
 

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru:
• oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
• oddelka C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
Upravičenci morajo biti ustanovljeni pred 1. 1. 2014.

 

Upravičeni stroški: Projekt se lahko prične po oddaji vloge na javni razpis. Upravičeni stroški se lahko nanašajo na:
• stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, posredni (operativni) stroški, stroški storitev zunanjih izvajalcev,…

 

Višina subvencije: minimalno 50.000,00 EUR in maksimalno 500.000,00 EUR

 

Rok za oddajo vlog: 29. 8. 2016

 

Dodatne informacije:

www.regionalnisklad.si
info©regionalnisklad.si
tel. 01-8361-953
faks: 01-8361-956
osebno na sedežu Sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica