Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 12.8. 2016 objavil Javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/17«.


Z javnim razpisom se spodbuja krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Razvijali bodo znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, podjetnost in ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

 

Prav tako se z javnim razpisom spodbuja vključevanje strokovnjakov iz (ne)gospodarstva v pedagoški proces na visokošolskih zavodih in prenos znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev v (ne)gospodarstvo ter prenos strokovnega znanja in razvijanje kompetenc tudi pri študentih in pri drugih osebah, ki ne bodo vključene v projekte. Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks bo prispevala k izmenjavi strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov in k uvajanju inovativnega pristopa k poučevanju ter k prenosu najnovejših znanstvenih spoznanj, teoretskih pristopov in metodologij z namenom neposredne aplikativne uporabe v gospodarstvu in širši družbi.


Rok za oddajo prijav na razpis je do vključno 10. oktober 2016.


Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev ki so namenjena za javni razpis v študijskem letu 2016/2017 je 3.992.210,00 EUR. Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan za oddajo vloge na javni razpis, vpisani v razvid visokošolskih zavodov.

Potencialni prijavitelji lahko več informacij pridobijo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-gospodarstvom-in-negospodarstvom-v-lokalnem-in-regionalnem-okolju-po/ ter v Uradnem listu številka 54/16: www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016054.pdf