AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA 

V Uradnem listu RS št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe, namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov  je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev, namenjenih različnim ciljnim skupinam.

Namen razpisa je vzpostaviti mreže predvidoma 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji.

Projekti se bodo začeli izvajati začetek leta 2017 in zaključili konec septembra 2021. Posamezen projekt bo lahko sofinanciran do največ 575.000 EUR za celotno obdobje trajanja projekta. Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranje stroškov projekta.

Rok za oddajo prijav je 19. 10. 2016. 

  1. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin.

S sredstvi iz razpisa bo sofinanciranih 40% upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja. Sredstva lastne udeležbe v višini 60% ali več upravičenih stroškov, neupravičene stroške in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

Na ta razpis se lahko prijavijo občine.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.