Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«, katerega namen je oblikovati zadružni poslovi model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dveh operacij, ene v…

Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. 

Razpis omogoča 140 zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, in sicer 56 zaposlitev…

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2018, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin…

Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2018 – EAC/A05/2017

Evropska komisija je 25. oktobra objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2018. V prihodnjem letu bo na voljo 2 490,9 milijona EUR.

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju mladine…
Krepitev kompetenc podjetnosti

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«

Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 93.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja, pri čemer vrednost posameznega programa socialne aktivacije ne sme presegati 46.500,00 EUR. V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj izvesti 2 (dva) programa socialne aktivacije.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leti 2018…

Spremembe javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom - A 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št.

Procesne izboljšave 2017-2018

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 »PRIZ 17-18«

Razpisi Eko sklada

Javni poziv 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Uradni list RS št. 58/17

Javni…

Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti

Predmet večletnega projektnega razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2021, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019.

Upravičene osebe: - na razpisnem…

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • >>
 • Last