Sofinanciranje energetske prenove stavb

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022

Javni poziv za podporo dogodkom in aktivnosti za spodbujanje večje prepoznavnosti lokalne hrane

1) PRAVNA PODLAGA 28.b.člen Zakona o kmetijstvu –Zkme-1 (Uradni list RS, št.45/2008, 57/2012,90/2012- ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015, 27/2017 in 22/18).

2) NAMEN JAVNEGA POZIVA Namen javnega poziva je pridobitev predlogov za izvedbo dogodkov in aktivnosti za leto 2020, ki so pomembni za širšo prepoznavnost lokalne hrane, pijač in alkoholnih pijač. Lokalni proizvodi so v našem širšem prostoru…

Razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno…

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih…

Aktualni razpisi s področja kmetijstva

pregled aktualnih in predvidenih razpisov iz področja podeželja

Aktualni razpisi Zavoda za zaposlovanje

Odprtih je še nekaj razpisov Zavoda za zaposlovanje namenjene delodajalcem

Kulturno vzgojni filmski projekti

Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2020

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih

Javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov – 2020

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih avdiovizualnih projektov ne glede na dolžino ali zvrst.

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • >>
 • Last