Urad RS za mladino je objavil javni razpis  za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2016.

Med področja mladinskega sektorja štejejo vsa področja, ki jih opredeljuje ZJIMS:
- avtonomija mladih;
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih;
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so:
- Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;
- Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju;
- Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem časovnem obdobju.

Kandidate za podelitev državnega priznanja lahko predlagajo fizične ali pravne osebe. Te lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih skupin mladih, ki se ukvarjajo z mladinskim delom. K predlogu za pridobitev državnega priznanja je treba pridobiti predhodno soglasje kandidata oziroma zakonitega zastopnika pravne osebe. Predlagatelj kot fizična ali pravna oseba ne more predlagati samega sebe. Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji in pravne osebe, ki imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje poslovne enote oziroma podružnice v Republiki Sloveniji. Državno priznanje se lahko podeli tudi mladinskim organizacijam, ki so organizirane kot sestavni del pravne osebe iz prejšnjega stavka, če delujejo avtonomno v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS.

prijava do: 18.10.2016

Več na tej povezavi.