Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije (datum objave v Uradnem listu: 16. 9. 2016) pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči iz naslova tega javnega razpisa.

Več na tej povezavi.