AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA 

V Uradnem listu RS št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo kulturni izvajalci izvedli v letu 2017.

Razpis bo trajal od 7. 10. do 7. 11. 2016. 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v obdobju od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov na vseh področjih znanosti.

Bilateralni projekti trajajo 2 leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco raziskovalnih organizacij oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo ostale pogoje. 

 1. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih umetnosti v okviru JSKD:
 1. Subvencije z delodajalce (v višini 5.000 evrov)

 2. Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi

  Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

  Premet javnega razpisa so:

  -subvencije za delodajalce: predmet razpisa je izbor ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih mladih oseb do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za obdobje najmanj 9 mesecev neprekinjeno,

  -dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi: predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do 29. leta starosti za vključitev v enega izmed štirinajstih verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD. 

 1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav. Prijavitelj mora biti organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev za svetovalne storitve, pri čemer je upravičenec deležen do 50% upravičenih stroškov. Znesek odobrene pomoči znaša od 3.000 EUR do največ 20.000 EUR na vlogo.

Rokov za oddajo vlog je več, prvi je 10. 11. 2016. 

Druge javne objave iz uradnega lista:

  1. Državni zbor RS je sprejel:
   1. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka,

   2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku,

   3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

     

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.