AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«.

Javni razpis se izvaja v treh fazah: na podlagi prijav na prvo fazo javnega razpisa se bodo izbrala strateško razvojno inovacijska partnerstva.

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje delovanja SRIP, katerih cilj je preko okrepljenega sodelovanja spodbuditi povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte na področjih RRI, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti SRIP na vseh prednostnih področjih veljavne S4:

 • pametna mesta in skupnosti,

 • pametne zgradbe in dom z lesno verigo,

 • mreže za prehod v krožno gospodarstvo,

 • trajnostna pridelava hrane,

 • trajnostni turizem,

 • tovarne prihodnosti,

 • zdravje – medicina,

 • mobilnost,

 • razvoj materialov kot končnih produktov.

  Višina sofinanciranja stroškov znaša do 50% upravičenih stroškov, vendar največ 90.000 EUR.

  Datuma odpiranja vlog na prvo fazo javnega razpisa sta 21. 11. 2016 in 13. 2. 2017. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele v vložišče ministrstva najkasneje tri delovne dni pred posameznim odpiranjem vlog. 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev, sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja. 

 1. Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2017.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa.

Rok za oddajo vloge na razpis je 14. 11. 2016. 

 1. Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.

Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eur brez davka na dodano vrednost, predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo  največ 50% predračunske vrednosti celotne investicije.

Rok za oddajo vloge na razpis je 14. 11. 2016.  

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.