Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo v Uradnem listu RS št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017 objavlja javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017).

Namen javnega razpisa je spodbuditi rast mikro, malih in srednjih podjetij na področju rabe lesa in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se uvajanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter poznavanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. Spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

Cilj javnega razpisa je ustvarjanje novih delovnih mest in rast novih podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), na področju rabe lesa.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja - prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017. Vlagatelji so podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti, glavno registrirano dejavnost:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva

Maksimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja za operacijo upravičenca je 40.000 EUR, minimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja pa 7.000 EUR.

Celoten razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017.

Rok za predložitev vlog je 16. 5. 2017.