Župani so na včerajšnji seji sveta regije potrdili program dela Mrežne regionalne razvojne agencije. V programu dela so zapisane tudi naloge in aktivnosti za projekt - Razvoj regionalnega omrežja kolesarskih povezav Severne Primorske. Koordinator tega projekta je Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija.

ICRA bo v okviru projekta pripravila elaborat označitve regionalnega kolesarskega omrežja Severene Primorske in sicer do konca leta 2017. Po  potrditvi elaborata bo predvidoma že v letu 2018 mogoča označitev kolesarske poti, ki bodo ustrezale kriterijem in tako že samo z manjšimi posegi povezati oz. označiti trase kolesarskih poti. Predvidelo se bo tudi označevanje začasnih kolesarskih povezav na odsekih kjer so potebne investicije in je potrebno začasno usmeriti kolesarje izven predvidenih kolesarskih poti.

ICRA bo pripravila tudi usklajene predloge investicij po občinah ter skupaj z občinami določila prioritete izvajanja investicij.

Rezultati projekta bodo omogočili investicije v kolesarske povezave, označitev kolesarskih poti, ki ne bodo potrebovale drugih posegov in označitev začasnih kolesarskih povezav. Z usklajenim delovanjem vseh partnerjev bo to izvedljivo v letu 2018 in še v naslednjih letih glede na predviden drsni plan.

V okviru projekta bodo sodelovale vse občine v Goriški razvojni regiji, DRSI, koordinator ICRA in vse razvojne agencije v regiji.

Projekt pomeni nadaljevanje aktivnosti projekta, ki se je zaključil v letu 2015 (Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske - Goriške razvojne regije) in je tudi osnova za dogovore z Ministrstvom za infrastrukturo oz. DRSI-jem. Prav zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, strokovna podlaga, ki je bila izdelana v tem projektu je v prostor umestila predlagane državne kolesarske trase na območju. Zunanji izvajalec strokovne podlage, podjetje LOCUS, prostorske informacijske rešitve d.o.o., je v okviru naloge izdelal strokovne podlage, ki so osnova za predloge tras regijskih kolesarskih poti, usklajene z  občinami Goriške razvojne regije. Usklajene in določene trase znotraj regije pa pomenijo prvi pogoj za dogovor in predvidene investicije v kolesarske povezave s strani Ministrsva za infrasstrukturo.     

Publikacija

Karta kolesarskih povezav na območju Goriške razvojne regije z navezavami