Na seji Vlade RS 27.7.2017 je bil sprejet Sklep o sprejemu Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021. S tem aktom je Slovenija zaključila izvajanje prvega 6-letnega cikla ti. EU Poplavne direktive (Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti) in sprejela dolgo pričakovan Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 (NZPO). NZPO v okviru poplavno najbolj ogroženih porečij v Sloveniji določa številne negradbene in gradbene protipoplavne ukrepe (nekateri izmed njih se že izvajajo, druge pa je treba šele pričeti izvajati) v višini približno 540 mio EUR za obdobje 2017-2021, s katerih izvedbo se bo obstoječa poplavna ogroženost v Sloveniji občutno zmanjšala.

Ocena stroškov in potencialnih virov financiranja izvedbe NZPO za obdobje 2017-2021


Trenuten nabor ukrepov in projektov za obdobje 2017-2021 je vrednoten na približno 540 mio EUR (oziroma približno 110 mio EUR/letno). Potencialne vire financiranja priprave, razvoja in izvedbe negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov in projektov iz NZPO predstavljajo Sklad za vode, Podnebni sklad, kohezijska EU sredstva 2014-2020, državni proračun, občinski proračun, INTERREG transnacionalni programi 2014-2020, INTERREG V-A bilateralni programi 2014-2020 in drugi finančni viri. Ocenjuje se, da je v prvem ciklu izvajanja NZPO za obdobje 2017-2021 (obdobje 5 let) realno razpoložljivih in dosegljivih približno 400 mio EUR (približno 80 mio EUR letno) iz naslova različnih virov financiranja: investicije in projekti - približno 270 mio EUR (od tega 100 mio EUR iz Sklada za vode, 105 mio EUR iz EU kohezije (skupaj z lastno udeležbo), 12 mio EUR iz EU sredstev (bilateralni in transnacionalni EU projekti), 50 mio EUR iz proračunov države in lokalnih skupnosti); redno vzdrževanje - približno 60 mio EUR (od tega 50 mio EUR iz proračuna države, 10 mio EUR iz proračunov lokalnih skupnosti); sanacije – 75 mio EUR (iz proračuna države (rezerve), Solidarnostni EU sklad).


Po optimističnem scenariju se ocenjuje, da bi za potrebe izvajanja NZPO v prvem ciklu lahko zagotovili skoraj 530 mio EUR (približno 110 mio EUR letno).

 Povezava na NZPO SI 

Povezava na Atlas voda