Gospodinjstva so v letu 2015 porabila za življenjske potrebščine povprečno 17.334 EUR, od tega 2.671 EUR za nakupe hrane in brezalkoholnih pijač

Gospodinjstva so v letu 2015 v povprečju porabila 19.496 EUR ali 1.625 EUR na mesec. Od tega so namenila za nakupe življenjskih potrebščin 17.334 EUR (to je 88,9 % vseh porabljenih sredstev) ali 1.444 EUR na mesec. Drugi izdatki so v letu 2015 znašali 2.163 EUR (ali 11,1 %). Med te izdatke uvrščamo izdatke za nakup stanovanja ali hiše, nakup zemljišča za gradnjo, za velika dela in druge izdatke. 

 Izdatki za transport, hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje so bili polovica izdatkov za življenjske potrebščine

Izdatki za nakupe življenjskih potrebščin so se v primerjavi z letom 2012 zvišali za 3,2 %; največji del teh izdatkov so bili izdatki za transport (3.601 EUR ali 20,8 %), izdatki za hrano in brezalkoholne pijače (2.671 EUR ali 15,4 %) in izdatki, povezani s stanovanjem (2.558 EUR ali 14,8 %). Večji izdatki so bili še izdatki za raznovrstno blago in storitve (2.062 EUR ali 11,9 %) ter izdatki za rekreacijo in kulturo (1.466 EUR ali 8,5 %).

 Povprečen član gospodinjstva pa je za nakup hrane in brezalkoholnih pijač porabil 1.031 eur (leta 2015). In koliko torej porabimo na Idrijsko-Cerkljanskem? Če vzamemo to povprečje smo za hrano in (brezalkoholne) pijače porabili okrog 17 mio eurov. In koliko od tega smo porabili za nakup lokalne hrane? Če bi porabili samo 20% za lokalno hrano, bi to pomenilo čez 100 delovnih mest.

 Je pa res, da nas je vedno manj - tudi zato, ker je boljše kar je od drugod?

 Leta 2013 je bilo prebivalcev v Občini Cerkno še 4.786, letos samo še 4.602, v Občini Idirji nas je bilo v letu 2013 11.938, letos samo še 11.800.

 
Vsi podatki povzeti po SURS, 2017