Programi aktivne politike zaposlovanja so in bodo usmerjeni v izvajanje pomoči ciljnim skupinam oseb, ki se težje integrirajo na trg dela.

Med njimi so zlasti dolgotrajno brezposelni, neizobraženi in starejši od 50 let. Pri starejših brezposelnih beležimo podpovprečen upad brezposelnosti. Položaj starejših na trgu dela je še posebej neugoden, saj so za delodajalce manj zanimivi zaradi starosti, ki pa se pogosto povezuje s slabšo izobrazbeno strukturo, manjšo fleksibilnostjo, zdravstvenimi težavami in zmanjšano produktivnostjo. Zaradi navedenega so pogosto brezposelni dlje časa, kar jim dodatno otežuje reintegracijo na trg dela. 

Program Aktivni do upokojitve
V pripravi je nov program, katerega namen bo spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših za nedoločen čas oz. do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Ciljna skupina bodo osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj 1 mesec prijavljene v evidenci brezposelnih (prednost bodo imeli prejemniki denarnega nadomestila in socialne pomoči). Subvencija v višini 13.000 €, in sicer v dveh delih: 10.000 € po 24 mesecih in 3.000 € če bo zaposlitve po 24 mesecih ohranjena še 6 mesecev. Progam bo na voljo konec avgusta oziroma najkasneje v začetku septembra.

 Zaposli.me - spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb

Za starejše in za druge težje zaposljive je bil v začetku avgusta objavljeno javno povabilo Zaposli.me. Javno povabilo bo na voljo dve leti. Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih starejših od 30 let in so v skupini težje zaposljivih. Subvencija znaša med 5 in 7 tisočimi evri, izplača jo zavod v dveh delih, takoj ob zaposlitvi in po enem letu. Za obdobje do leta 2019 je na voljo 51 milijonov evrov. Predvidena je vključitev skoraj 10 tisočih brezposelnih oseb.

 Priložnost zame – spodbujanje zaposlovanja v nevladnih organizacijah

Novost je tudi javno povabilo Priložnost zame za zaposlovanje v nevladnih organizacijah, objavljeno 9. 8. 2017. S programom izboljšujemo zaposlitvene možnosti za brezposelne, ki imajo visokošolsko izobrazbo, vendar na tej ravni še nimajo delovnih izkušenj. S tem programom načrtujemo vključitev 130 brezposelnih v subvencionirano zaposlitev. Na voljo je 1,2 milijona evrov.

 Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

V septembru se začnejo izvajati aktivnosti programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki bo prispeval k uveljavljanju učinkovitega in kakovostnega upravljanja s starejšimi zaposlenimi. Pripravljenih je več kot 60 delavnic, za program, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, je namenjenih 30 milijonov evrov.

 Projekti v pripravi

 Učne delavnice

Ciljno naravnanimi programi praktičnega usposabljanja na konkretnih delovnih mestih. Program bo sofinanciran iz sredstev ESS v skupni višini 17 milijonov evrov, načrtovana je vključitev 1.000 oseb.

 Zaposlitveni projekti na lokalni oziroma regionalni ravni

Projekti na lokalni in regionalni ravni, vzpostavitev lokalnega partnerstva, prvi javni razpis bo predvidoma do konca leta 2017

 Inovativni projekti za zaposlovanje mladih

Cilj javnega razpisa bo podpreti inovativne projekte, ki bodo z razvijanjem dejavnosti spodbujali zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, izboljšali njihove zaposlitvene možnosti oziroma razvijali nove oblike zaposlovanja.

 Napovednik zaposlovanja

 Generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Mavricija Batič je izpostavila, da je tretjina delodajalcev optimistična v napovedih glede povpraševanja po njihovih izdelkih ali storitvah v naslednjih šestih mesecih. Po dejavnostih so najbolj optimistični delodajalci iz dejavnosti gradbeništva, sledijo delodajalci iz raznovrstnih poslovnih dejavnosti, predelovalnih dejavnosti, informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, gostinstva ter zdravstva in socialnega varstva.

 Za naslednjega pol leta delodajalci napovedujejo 2,0 % rast zaposlenosti. V naslednjega pol leta naj bi se tako odprlo približno 12,7 tisoč novih delovnih mest. Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz gradbeništva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, kamor se uvrščajo tudi zaposlovalne dejavnosti. Precej optimistične napovedi glede zaposlovanja imajo tudi delodajalci iz informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, prometa in skladiščenja ter predelovalnih dejavnosti. 

Vir: MDDSZ

Aktualne finančne spodbude za zaposlovanje in usposabljanje - na tej povezavi.