Za leto 2018 je za sklop 1 namenjenih 1 200 000 € in za sklop 2 pa 5 600 000 €. Za posamezno kategorijo je določen najvišji znesek nepovratnih sredstev: - za organizacije civilne družbe za evropski zgodovinski spomin je najvišji možen znesek na leto je 200 000 € in najvišja stopnja sofinanciranja 70 % stroškov, - za organizacije civilne družbe, ki delujejo na evropski ravni je najvišji možen znesek je 200 000 € in najvišja stopnja financiranja 70 %, - za evropske možganske truste je najvišji možen znesek 350 000 € in najvišja stopnja financiranja 70 %, - za platforme vseevropskih organizacij je najvišji možen znesek 600 000 € in najvišja stopnja financiranja 90 %.

Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je izbrati organizacije evropskega obsega, ki s svojimi stalnimi, običajnimi in rednimi dejavnostmi vidno prispevajo k ciljem programa „Evropa za državljane“. Izbrane organizacije bodo prejele strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje za sofinanciranju operativnih stroškov, ki organu omogočajo neodvisen obstoj in izvajanje številnih dejavnosti, načrtovanih v ciljih programa.

 Sklop 1: Posebne prednostne naloge za evropski zgodovinski spomin so:

- počastitev spomina na pomembne zgodovinske prelomnice v novejši evropski zgodovini,

- civilna družba in državljanska udeležba v totalitarnih režimih,

- antisemitizem, rasno sovraštvo do Romov, ksenofobija, homofobija in druge oblike nestrpnosti,

- demokratičen prehod in pristop k EU.

 Sklop 2: Posebne prednostne naloge za demokratično delovanje in državljansko udeležbo

- razpravljanje o prihodnosti Evrope in spopadanja z evropskepticizmom,

- spodbujanje solidarnosti med krizo,

- spodbujanje medkulturnega dialoga in medsebojnega razumevanja ter boj prosti stigmatizaciji migrantov in manjšin.

Poziv je namenjen neprofitnim organizacijam, ki delujejo na področju evropskega državljanstva in imajo sedež v eni od držav članic EU. Prijavijo se lahko: - organizacije civilne družbe za evropski zgodovinski spomin (sklop 1), - organizacije civilne družbe, ki delujejo na evropski ravni – krovne organizacije, mreže in druge organizacije civilne družbe (sklop 2), - evropski možganski trusti – organizacije, ki zagotavljajo povezavo med raziskovanjem in oblikovanjem politike na evropski ravni (sklop 1 in 2) in - platforme vseevropskih organizacij (sklop 2).

Rok prijave: 18.10.2017

Več na tej povezavi