Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«, katerega namen je oblikovati zadružni poslovi model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dveh operacij, ene v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in ene v Kohezijski regiji zahodna Slovenija, ki bosta uspešno oblikovali transnacionalno partnerstvo s partnerjem/i iz vsaj še ene države članice EU.  

Končni cilj vsake operacije je oblikovanje novega zadružnega poslovnega modela, ki bo na dolgi rok prekarnim delavcem omogočil:
-    dostojno zaposlitev in večjo socialno varnost,
-    boljši dostop do trga in dodatnih prihodkov,
-    zmanjšanje administrativnih ovir pri poslovanju,
-    povečanje njihove socialne vključenosti preko povezovanja v okviru subjektov socialne ekonomije, predvsem zadrug,
-    inovativne rešitve za obravnavo njihovih specifičnih potreb.

Upravičenci tega javnega razpisa so transnacionalna projektna partnerstva, ki jih oblikujejo prijavitelj iz Slovenije, ki mora biti nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na področju socialne ekonomije in partner ali partnerji iz držav članice EU, izbrani iz seznama dostopnega na spletni strani: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search. V projektnem partnerstvu lahko sodeluje tudi več partnerjev iz Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 04.12.2017

Več na tej povezavi.