Dejanske lastnike morajo v Register dejanskih lastnikov vpisati vse pravne osebe (gospodarske družbe, zavodi, društva, sindikati in druge pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije) ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. 

To ne velja za enoosebno d.o.o., v katerih je edini družbenik hkrati tudi edini zastopnik, neposredne in posredne proračunske uporabnike ter gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Več informacij: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno

 

Vir: AJPES