×

Skoraj 16 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva – za naložbe gorskih in ekoloških kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 22. oktobra, objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Programa razvoja podeželja 2014–2020 v skupni višini 15.910.910,14 evrov. Od tega je namenjenih za naložbe gorskih kmetij 11.910.910,14 evrov in za naložbe ekoloških kmetij 4.000.000 evrov. Vložitev vloge poteka od 15. novembra 2021 do vključno 30. decembra 2021, do 14:00 ure.

20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev - za naložbe gorskih kmetij

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe gorskih kmetij v ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedbo agromelioracij, zaščito čebeljih panjev pred medvedi, ureditev trajnih nasadov, ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika na gorskih območjih ter nakup namakalne opreme.

Nepovratna sredstva v višini 11.910.910,14 evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014_20'20):

 • 2.000.000,00 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
 • 6.693.969,60 evrov za naložbe fizičnih oseb razen naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
 • 3.216.940,54 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter imajo svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, številka 12/15 in 84/16 - Pravilnik o OMD).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 70 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje ter kolektivne naložbe, in znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 1000 evrov na vlogo v primeru naložb namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi in 2000 evrov na vlogo pri drugih vrstah naložb. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev - za naložbe ekoloških kmetij

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev hlevskih izpustov in proste reje, nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izvajanju ekološke pridelave, ureditev trajnih nasadov za izvajanje ekološke pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme.

Nepovratna sredstva v višini 4.000.000 evrov se zagotavljajo iz PRP 2014–2020:

 • 2.000.000 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
 • 1.500.000 evrov za naložbe fizičnih oseb razen naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
 • 500.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter izvajajo ekološko pridelavo hrane, kar pomeni, da imajo v ekološko pridelavo vključenih najmanj 51 odstotkov kmetijskih površin v uporabi oziroma imajo v ekološko rejo vključenih najmanj 51 odstotkov ekvivalenta glav velike živine (GVŽ) rejnih živali na svojem kmetijskem gospodarstvu.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki imajo najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi na OMD območjih,
 • za 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepoma KOPO in Ekološko kmetovanje,
 • 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
 • 10 odstotnih točk za naložbe vlagateljev, katerih naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih PRP 2014-2020,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.
 • in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Novosti: V okviru javnega razpisa za naložbe gorskih kmetij ministrstvo spodbuja tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije, namenjene kmetovanju na gorskih območjih, če ni starejša od petih let od prvega nakupa in ima upravičenec zanjo prometno dovoljenje. To novost je ministrstvo uvedlo z 10. spremembo PRP 2014-2020, ki je bila potrjena s strani Evropske Komisije konec letošnjega avgusta.

Povezave:

ponedeljek, 08. november 2021
Skoraj 16 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva – za naložbe gorskih in ekoloških kmetij

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe