V Uradnem listu RS št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 27 večletnih projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin. 

  Ciljne skupine:

  Sklop 1: vključijo se lahko polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali

 • so vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali

 • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali

 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Sklop 2: vključijo se lahko ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami (enaki pogoji kot Sklop 1) .

Sklop 3: vključijo se lahko  polnoletne romske ženske (enaki pogoji kot Sklop 1). 

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb. 

Prijavljeni projekt mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za izvedbo programov, vsebovati mora vse aktivnosti in obvezne vsebine, ki so določene v javnem razpisu, ter zagotoviti strokovno skupino za izvajanje programa socialne aktivacije, ki izpolnjuje pogoje določene v javnem razpisu. 

Sofinanciranje: prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov projekta. 

Rok za oddajo vlog: 18. 6. 2019 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019. 

  Cilji javnega razpisa:

  Cilj 1: podpora aktivnemu sodelovanju s povabilom na dogodkih, ki jih organizirajo priznana mednarodna združenja, mednarodne organizacije ali Evropska komisija.

  Cilj 2: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu, ob tem sodelujejo s tujimi raziskovalnimi institucijami in društvi ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo knjižnice in slovenske lektorate v tujini.

  Cilj 3: podpora združenjem, ki obveščajo o politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni EU in o aktualnih razpisih EU ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji za oblikovanje projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže.

  Cilj 4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini – 4 podcilji. 

  Prijavitelji se prijavijo le na enega izmed ciljev oz. podciljev. Prijavijo se lahko:

  Cilj 1 in Cilj 4 – raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali register zasebnih raziskovalcev. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike Slovenije, ter društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovenci po svetu.

  Cilj 2 – društva, zveze društev, ustanove iz RS

  Cilj 3 – društva, zveze društev 

  Višina sredstev: Predvideni obseg znaša 205.000,00 EUR (razdeljeno med vse 4 cilje). Izbrane prijave bodo sofinancirane v enakem znesku glede na število izbranih prijav. 

  Rok za oddajo vlog: 12. 6. 2019 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.