V Uradnem listu RS št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih vlog subvencioniralo:

  Sklop A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah (predvidoma 100)

  Sklop B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah (predvidoma 20) 

  Ciljna skupina javnega razpisa:

  Sklop A: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah; Sklop B: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah, in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij ter organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu. 

  Kandidira lahko: Sklop A: prijavitelj le skupaj s partnerji – konzorcijsko partnerstvo (prijavitelj ter največ pet partnerjev); Sklop B: prijavitelj sam ali v konzorcijskem partnerstvu (prijavitelj ter največ pet partnerjev). 

  Predvidena višina sredstev je 5.000.000 EUR za sklop A in 1.000.000 EUR za sklop B. Ministrstvo bo posamezno vlogo sofinanciralo v višini največ 300.000 EUR oz. bo sofinanciralo posamezni pravni subjekt (tj. prijavitelja ali posameznega partnerja) v višini največ 100.000 EUR (subvencija 2 delovnih mest). Prijavitelju se bo subvencija delovnega mesta izplačala na sledeč način: 25.000 EUR v letu 2019, 15.000 EUR v letu 2020 in 10.000 EUR v letu 2021. 

  Rok za oddajo prijave: 8. 7. 2019

 2. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z japonskimi raziskovalci (bilateralni projekti) v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022 na vseh znanstvenih področjih. 

  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija;

  2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16); 3. imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij). 

  Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in japonski prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. 

  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša okvirno 48.000,00 EUR. Dogovor med državama je, da se sprejme štiri prijave, ki se sofinancirajo za celotno razpisno obdobje dveh let do višine 12.000,00 EUR oziroma do višine 6.000,00 EUR v posameznem letu. 

  Rok za oddajo prijave: 6. 9. 2019