V Uradnem listu RS št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembe naziva in vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki se sedaj glasi P7R 2018 – Mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 84 z dne 28. 12. 2018, Ob-3491/18) 

  Proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja sredstva:

  1. za problemska področja z visoko brezposelnostjo v višini 8.760.000 EUR

  2. za obmejna problemska območja v višini 5.155.871,61 EUR 

  Do mikrokredita so upravičeni MSP:

  – ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,

  – ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

  – ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. 

 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019 

  Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Cilj operacije je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. 

  Upravičeni stroški:

  – stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme,

  – stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme,

  – prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela, ki ga neodvisno oceni ZGS,

  – splošni stroški. 

  Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.500.000 EUR. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za ta javni razpis. 

  Oddaja vloge je možna od 24. junija 2019 do vključno 24. septembra 2019 do 24. ure. 

 3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 

  Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. Za nepredvidljivi škodni dogodek šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele. 

  Finančna pomoč znaša od 1.500 – 7.500 eurov, odvisno od ocenjene škode. Višina nepovratnih sredstev znaša do 15.000 eurov. 

  Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. 

 4.  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019 

  Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Za škodni dogodek šteje smrt, l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, ali večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije. 

  Finančna pomoč znaša za primer smrti in za l. kategorijo invalidnosti 3.000 eurov ter 2.200 eurov za ll. kategorijo invalidnosti. Višina nepovratnih sredstev znaša do 100.000 eurov. 

  Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 

  Predmet Javnega razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije. 

  Predmet javnega razpisa CRP 2019 je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2019«, in sicer: Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje, Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje, Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. V okviru težišč so razpisani tematski sklopi in naslovi tem z opredeljenimi cilji. 

  Predvideni okvirni obseg sredstev znaša 3.625.000,00 EUR. 

  Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije. 

  Rok za oddajo vlog: Prijave morajo biti oddane do vključno 2. 7. 2019 do 14. ure. 

 1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis: Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. 

  Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

  Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini

  Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu

  Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa. Tuji trg predstavlja en tuj trg. Do sofinanciranja so upravičeni MSP-ji s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. 

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. 

  Izvajanje tega javnega razpisa in izbranih operacij opredeljuje sledeča področja uporabe: 1. Pametna mesta in skupnosti 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 4. Trajnostna pridelava hrane 5. Trajnostni turizem 6. Tovarne prihodnosti 7. Zdravje – medicina 8. Mobilnost 9. Razvoj materialov kot končnih produktov. 

  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR. 

  Predvideni so štirje roki za oddajo vlog: 30. 9. 2019, 30. 9., 30. 9. 2021 in 30. 9. 2022 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019 

  Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije.

  Cilj je izboljšanje lokalne in regionalne infrastrukture. Cilj dosežemo z naslednjimi ukrepi: izboljšanje cestne infrastrukture, izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture, izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture, izboljšanje gospodarskega razvoja in izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije. 

  Upravičeni vlagatelji: Vse občine v Republiki Sloveniji. 

  Upravičeni stroški: Nakup zemljišč, nakup objektov javne infrastrukture, gradnja objektov javne infrastrukture, adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški intelektualnih in osebnih storitev, če so sestavni del prijavljenega projekta. 

  Višina zaprošenih sredstev: Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 2.000.000,00 EUR. Skupna doba vračanja posojila je največ do 240 mesecev. 

  Rok za oddajo vloge: Od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oziroma do porabe sredstev. 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 

  Namen javnega razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

  Cilj javnega razpisa je premostitveno financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi, ki ustreza naslednjim ukrepom:

  – premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,

  – premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij,

  – premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev. 

  Višina zaprošenih sredstev: Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 150.000,00 EUR. Vlagatelj posojilo praviloma vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt. 

  Rok za oddajo vloge Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer 1. rok do 15. 7. 2019, 2. rok do 26. 8. 2019, 3. rok do 21. 10. 2019, 4. rok do 25. 11. 2019. 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019 

  Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

  Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja primarne kmetijske pridelave, kmetijske predelave in trženja ter projektov v gozdarstvu z naslednjimi ukrepi:

  – izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva

  – izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,

  – vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,

  – doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,

  – pozitiven učinek na predelavo,

  – intenziviranje trženja,

  – intenziviranje gospodarjenja z gozdovi,

  – zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu. 

  Višina zaprošenih sredstev: Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000,00 EUR. Skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev. 

  Rok za oddajo vloge: 1. rok do 8. 7. 2019, 2. rok do 19. 8. 2019, 3. rok do 23. 9. 2019, 4. rok do 28. 10. 2019, 5. rok do 9. 12. 2019