AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 54/2019 z dne 6. 9. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1.      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019.

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.732.386,82 eurov:

– 732.386,82 eurov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A),

– 1.000.000,00 eurov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).

Cilji podukrepa so:

– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga,

– skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo,

– oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in

– razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 30. septembra 2019 do vključno 20. decembra 2019, do 24. ure.

 

2.      Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020) »PRIZ 19-20«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Cilj javnega razpisa je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31. 12. 2021. V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno 105 podjetij.

Prijavitelj je mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga.

Operacija mora biti skladna z namenom in predmetom javnega razpisa ter cilji v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP.«

Intenzivnost pomoči je do vključno 50% upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2019.

 


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  040 315 335 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.