AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

1.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh pilotnih projektov, po enega v vsaki kohezijski regiji, ki bosta namenjena razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov.

Storitve socialnega vključevanja invalidov so opredeljene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov in so namenjene: usposabljanju za samostojno življenje, vseživljenjskemu učenju, prebivanju s podporo, ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov.  

Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. 

Izsledki pilotnega izvajanja bodo ključna podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema zagotavljanja  dostopnih, trajnostnim in kakovostnih storitev socialnega vključevanja invalidov.  

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo status varstveno delovnega centra, s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Izbrana projekta bosta sofinancirana iz EU sredstev in iz proračuna RS v višini 100% realiziranih upravičenih stroškov projekta. 

Rok za oddajo vloge na javni razpis je 29. 11. 2019. 

2.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov. 

Izbrana projekta bosta sofinancirana iz EU sredstev in iz proračuna RS v višini 100% realiziranih upravičenih stroškov projekta. 

Rok za oddajo vlog na razpis je 11. 11. 2019. 

3.Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022.  

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi. 

Na razpisu lahko kandidirajo lastniki športnih objektov ali osebe, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem lastnika oziroma solastnikov športnega objekta. Pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov športnega objekta mora biti priloženo k vlogi na javni razpis. Kandidati morajo predložiti ustrezen investicijski dokument. 

Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 70.000 EUR, ne glede na vrednost investicije. 

4.Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020. 

Rok za oddajo vloge na razpis je 11. 11. 2019. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.