AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

1.Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/19. 

2. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki jih bo v letih 2020-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. 

Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. 

Cilj razpisa je ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti. 

Rok za prijavo na razpis je 13. 2. 2020. 

4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«. 

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Ciljna skupina razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu. 

5. Javna agencija za knjigo RS je objavila javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev za obdobje 2020-2023 in Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2020-2023. 

6. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020). 

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020. 

7. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019. 

8. Slovenski podjetniški sklad je objavil nov vavčer – VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA. 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni:

  • bodisi prenos oz. prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi,

  • bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom  ZGD-1.

S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo subvencijo od 500,00 EUR do 9.000,00 EUR oz. 60% sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti, vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.