Idrija, 9. 3. 2020         

AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

  1. 1.      Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2019/2020 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2020. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah:

-          študijski krožki,

-          programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje,

-          parada učenja – dan učečih se skupnosti,

-          koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2020,

-          nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih.

Rok za prijavo na razpis je 20. 3. 2020.

  1. 2.      Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev za osebe, starejše od 65 let.

Po tem razpisu se predvideva, da se dnevne oblike varstva zagotavljajo v obliki dnevnega centra in je kot samostojna organizacijska enota organiziran v domu starejših občanov ali posebnem socialnovarstvenem zavodu ali v samostojnem objektu.

Javni razpis je razdeljen na 2 ločena sklopa:

-          vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe, starejše od 65 let (predvidoma bo sofinanciranih 10 enot),

-          vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe, starejše od 65 let (predvidoma bo sofinanciranih 20 enot).

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki izpolnjuje vse pogoje iz razpisa. Upravičeni prijavitelj je pravna oseba s sedežem v RS, ustanovljena s strani RS, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb.

Odobreni projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini do 100% realiziranih upravičenih stroškov projekta.

Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 16. 10. 2020. Prvi rok za oddajo vlog je 1. 6. 2020, drugi rok 3. 8. 2020 in skrajni rok 16. 10. 2020.

  1. 3.      Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti na tujih trgih.

Upravičenec do sredstev financiranja je vsako podjetje (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v RS in ki izpolnjuje pogoje iz razpisa.

Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme »de minimis«. Sofinanciranje znaša do 60% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Roka za oddajo vlog sta 2. 4. in 4. 6. 2020.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.