Na vsebino
×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 162/21.

Spremeni se rok za oddajo vlog, ki se podaljša do 28. 2. 2022 oziroma do porabe sredstev.

2. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila popravek Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 202/21 z dne 24. 12. 2021.

Spremenijo se pogoji za vodje velikih projektov.

3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodatne vrednosti v turizmu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono.

Sklop B: izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

  • hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imele vsaj 15 nastanitvenih enot kategorije vsaj 3 zvezdice,
  • kampov in glampingov kategorije vsaj 4 zvezdice.

Predmet razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko dejavnost najkasneje na dan 31. 12. 2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, in izpolnjujejo vse pogoje iz razpisa. Prav tako veljajo za oba sklopa razpisa še določene izjeme in posebnosti glede tega, kdo je lahko prijavitelj.

Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj:

  • za sklop A: najmanj 2 mio EUR,
  • za sklop B: najmanj 500.000 EUR.

Operacija/investicija se mora zaključiti najkasneje do 10. 11. 2023.

Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022.

4. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti.

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Namen produkta pa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz celotne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Skupna vrednost sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 15 mio EUR.

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji, in izpolnjuje vse z razpisom predpisane pogoje.

Kreditni pogoji so sledeči: najnižji znesek kredita je 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so:

  • nakup nove opreme, 
  • nakup patentiranih pravic, licenc, 
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela,
  • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Rokov za predložitev vloge je več, prvi je 20. 1. 2022.

5. Javni sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo.

Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada. Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini 10.800.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, socialna podjetja s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu, ter izpolnjujejo ostale pogoje iz razpisa.

Rokov za predložitev vloge je več, prvi je 25. 1. 2022.

6. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1.

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujati razvoj v gospodarstvu in spodbujati naložbe podjetij v raziskave in inovacije.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 85% upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. 

Upravičeni stroški projekta so lahko: nakup poslovnih prostorov, gradnja/adaptacija/rekonstrukcija poslovnih prostorov, nova oprema in delovni stroji, neopredmetena sredstva, stroški materiala in blaga, strošek dela.

Prijava na razpis je možna od 17. 1. do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

 

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe