Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavil spremembo Javnega razpisa podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Spremeni se 14. poglavje »Roki in način prijave na javni razpis«. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

2. SPIRIT Slovenija, javna agencija, je objavila spremembo Javnega razpisa za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

Spremeni se okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, določbe glede upravičenih stroškov ter roka in načina oddaje vloge na javni razpis.

3. SPIRIT Slovenija, javna agencija, je objavila popravek javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Spremeni se termin prvega odpiranja vlog, prispelih na razpis.

4. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje javnih najemnih stanovanj:

 • z gradnjo stanovanj (novogradnja, rekonstrukcija, manjša rekonstrukcija ali sprememba namembnosti),
 • z odkupom stanovanj z namenom rabe kot javna najemna stanovanja.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov izgradnje in prenove javnih najemnih stanovanj.

Ciljna skupina za pridobitev sredstev iz razpisa so lokalne skupnosti, javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije ter druge organizacije, ustanovljene s ciljem zadovoljevanja potreb po javnih stanovanjih.

Predvidena vrednost investicije je 60 mio EUR. Upravičeni stroški so:

 • gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
 • nakup zemljišč, 
 • prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev,
 • izdelava projektne dokumentacije,
 • investicijska dokumentacija,
 • komunalni prispevek,
 • strošek vodenja projekta, svetovalni inženiring,
 • gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor,
 • strošek informiranja in komuniciranja, 
 • izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih.

Rok za oddajo vloge na razpis je 31. 5. 2022. Uporabna dovoljenja za pridobljena javna najemna stanovanja mora biti zagotovljena do 31. 12. 2025.

5. Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocij turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo lokalnih destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine, lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.

Za izvedbo javnega razpisa je na razpolago 1,2 mio  EUR. Sofinanciranje bo potekalo na osnovi proglašene sheme državne pomoči.

Roka za oddajo vlog na razpis sta dva in sicer 11. 5. 2022 in 6. 6. 2022.

6. SPIRIT Slovenija, javna agencija, je objavila javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (investicija D: Sofinanciranje investicij v demonstracijske in pilotne projekte, komponenta 1: RRI – raziskave, razvoj in inovacije, 3. razvojno področje; Pametna trajnostna in vključujoča rast).

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Območje izvajanja pilotnega projekta je celotna Slovenija, pri čemer pa je intenzivnost sofinanciranja odvisna od velikosti konzorcijskega partnerja.

Za sredstva na tem javnem razpisu lahko kandidirajo konzorcijski partnerji, ki so: samostojni podjetniki posamezniki ali gospodarske družbe.

Za izvedbo razpisa je na razpolago 30 mio EUR.

Rok za oddajo vloge na razpis je 18. 7. 2022.

7. Slovenski podjetniški sklad je objavil je objavil javni razpis P1 plus 2022 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Namen produkta je zagotavljati ugodno financiranje MSP ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP. Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 79,5 mio EUR, za subvencioniranje obrestne mere pa 7,95 mio EUR.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, socialna podjetja s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Rokov za predložitev vlog na razpis je več, prvi je 15. 5. 2022.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

 

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe